Van phân phối dầu, điều khiển, vận hành xe cuốn ép rác