XE TẢI DONGFENG GẮN CẨU HKTC 5 TẤN 4 ĐOẠN HLC 5014M