XE XI TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 14 KHỐI M3