XE XI TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY HINO 14 KHỐI M3