XE XI TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY HINO 9 KHỐI M3